Po - Pá: 7.00h - 16.00h
Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov +420 603 364 547 info@sanace-grading.cz

CHEMICKÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ

Popis

Po vytvoření infuzních vrtů v sanované konstrukci, vytváříme hydroizolace tlakovým plněním injektážního prostředku přes plastové nebo kovové napouštěcí ventily. Druh injektážního prostředku volíme dle stupně zavlhčení, druhu a sourodosti sanované konstrukce. Provedením tlakové chemické injektáže vytváříme horizontální i vertikální hydroizolace konstrukcí proti působení zemní vlhkosti.

TLAKOVÁ INJEKTÁŽ AKRYLÁTOVÝMI GELY

Akrylátové gely jsou vícesložkové reakční pryskyřice na akrylátové bázi. Mají velmi nízkou viskozitu, která se přibližuje viskozitě vody. Po zreagování mísících přípravků se vytvoří elastický flexibilní hydrogel, který je schopen pojmout ohraničené množství vody pro dlouhodobé udržení mechanických vlastností.

Pracovní postup:

 • Provedení vrtů o ∅ 12 mm v osové vzdálenosti cca 100 – 120 mm. Hloubka vrtů odpovídá tloušťce stěny zmenšené o 50 mm.
 • Vyčištění stlačeným vzduchem, mechanicky válcovými kartáčky nebo vysátím.
 • Osazení napouštěcích ventilů (pakrů) o ∅ 12 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru. Pakr obsahuje kuličkový uzávěr pro udržení stálého tlaku ve vrtu.
 • Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením.
 • Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu i v případě výskytu kaverny.
 • Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).

Dodatečné horizontální clony akrylátovými gely mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření zdiva, a to bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva touto technologií je na rozdíl od jiných chemických injektáží či injektáží na bázi polyuretanu a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem akrylátových injektáží eliminováno.

PLOŠNÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ AKRYLÁTOVÝMI GELY

Používá se k izolaci a zabezpečení starých cennějších budov ve složitých městských podmínkách, kde je velmi problematické provádění jakýchkoliv výkopových prací. Izolace je provedena na vnitřním líci zdiva. Injektážní směs dokonale prostoupí zdivem a vyplní póry, čímž vznikne kompaktní hmota zajišťující dostatečnou odolnost proti působení zemní vlhkosti a od účinků průsaků dešťových vod. Injektáž je prováděna z vnitřních prostor bez zásahu do venkovního prostranství. Pro vlastní vytvoření izolace jsou použity akrylátové gely. Podstatnou výhodou akrylátových gelů je nízká počáteční viskozita. Z důvodu velmi dobré penetrační schopnosti nastává bezproblémové utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a schopnost se dostávat do kapilárního systému injektovaných látek.

Popis technologie

Akrylátové gely jsou vícesložkové reakční pryskyřice na akrylátové bázi. Mají velmi nízkou viskozitu, která se přibližuje viskozitě vody. Po zreagování mísících přípravků se vytvoří elastický flexibilní hydrogel, který je schopen pojmout ohraničené množství vody pro dlouhodobé udržení mechanických vlastností.

Pracovní postup:

 • Při provádění se vytvoří rastr vývrtů, přičemž rozteč mezi pakry se zjišťuje zkušební injektáží vodou.
 • Provedení vrtů ∅ 12 mm jejich vyčištění stlačeným vzduchem.
 • Osazení pakrů ∅ 14 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr.
 • Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. Injektuje se tak dlouho, dokud akrylátový gel lze do sousedních pakrů plnit.
 • Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži.
 • Injektážní hmoty se aplikují převážně v jednom pracovním kroku v plném objemu i v případě výskytu kaverny.
 • Injektáž lze provádět i dvoustupňově, přičemž druhý stupeň slouží většinou ke kontrole těsnosti (zvýšení tlaku v injektážním čerpadle)
 • Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).

Celoplošné clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření cihelného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva akrylátovým gelem je na rozdíl od jiných chemických injektáží či injektáží zdiva na bázi polyuretanu a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem akrylátových gelů eliminováno.

Charakteristika gelů

 • gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což způsobuje viskozně- elastické vlastnosti
 • výsledným produktem po proběhlé polymeraci je trvale pružný gel
 • gely mají hydroskopické vlastnosti (mohou jímat vodu z okolí), čímž dochází k nárustu jejich objemu, reakce je vratná (po odebrání vody se vrátí do počátečního objemu)

Výhody akrylátových gelů

 • podstatnou výhodou je nízká počáteční viskozita směsi, která je velmi blízká viskozitě vody, takže gely mají velmi dobré penetrační schopnosti a jsou schopny dostat se i do kapilárního systému injektované látky
 • je možné regulovat dobu tuhnutí úpravou dávkování iniciátoru a tím usnadnit zpracovatelnost směsi podle potřeby